SOC-ADA 2022 PER A DONES QUE VISQUIN A MUNICIPIS DE MENYS DE 30.000 HABITANTS

FULLES DE CÀLCUL. BÀSIC Fonaments d’Excel + Excel avançat